Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

Biuletym Informacji Publicznej

  www.bipsbg.wrota-swietokrzyskie.pl  
         

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
tel. 41 343-04-36

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@sbgkielce.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
- w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną,
- w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze,
- w związku z ochroną Pani/Pana interesów,
- w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,
zgodnie z art. 6 ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

9.Posiada Pani/Pan prawo do  wniesienia skargi w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do organu nadzorczego:

Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  1 sierpień 2018 09:21 Data publikacji:  1 sierpień 2018 09:19
Data ostatniej modyfikacji:  1 sierpień 2018 09:21 Wersja:  1.0